Tuesday, 31 January 2012

I LOVE YOU dalam 30 bahasa


1.Je t’aime (jĕ  tĕm) - French

2.Ich liebe dich (ēsh  lē-bĕ  dēsh) - German

3.Ani ohev otach (to woman) (ä-nē  ōhĕv  ōtäk) / Ani ohevet otcha (to man) (ä-nē  ōhĕ-vĕt  ōt-kä) - Hebrew

4.Mein tumse pyar karta hoon (to woman) (mĕ  äp-sē  pē-är  kär-tä  hūn) /
 Mein tumse pyar karti hoon (to man) (mĕ  äp-sē  pē-är  kär-tē  hūn) - Hindi

5.Gráim thú (graw-im  hoo) - Irish Gaelic

6.Ti amo (tē  ämō) - Italian

7.Aishiteru (ī shē tā ē rū) - Japanese

8.Sarang hae (sä-räng  hĕ) - Korean

9.Saya cinta pada mu (sä-yä  cheen-tä  pä-dä  mū) - Malay

10.Doset daram (dū sät  dä räm) - Persian (Farsi)

11.Eu te amo (eh-oo  tē  ämō) - Portuguese

12.Te iubesc (tĕ  yū bā-sk) - Romanian

13.Ya tebya liubliu (yä  tĭb-yä  lū-blū) - Russian

14.Waan ku jecelahay (ooh wan  koo  chet lä hī) - Somali

15.Te amo (tā  ämō) - Spanish

16.Nakupenda (nä kū pĕn dä) - Swahili

17.Jag älskar dig (yä  ĕlsker  dā) - Swedish

18.Phom rak khun (to woman) (pŏm  läk  kūn) / Chan rak khun (to man) (chän  läk  kūn) - Thai

19.Seni seviyorum (sĕn-yē  sā vē your rŭm) - Turkish

20.‘Rwy’n dy garu di (roo-in  dū  garry  dee) - Welsh

21.Ana behibek (to woman) (änä hĕ bēk) / Ana behibak (to man) (änä hĕ bĕk) – Arabic

22.Obicham te (ō bē′ cham tā) – Bulgarian

23.Soro lahn nhee ah (sir  län  nē  rock) - Cambodian (Khmer)

24.Wo ai ni (wō ī nē) - Chinese (Mandarin)

25.Volim te (vau leem  tĕ) – Croatian

26.Miluji te (mē lū sēē  chā) - Czech

27.Jeg elsker dig (yī  el sker  dī) – Danish

28.Ik hou van jou (ĭk  how  von  yow) - Dutch

29.Au lomani iko (au  dō mä nē  ēkō) - Fijian

30.Mahal kita (mä häl  kē tä) - Filipino (Tagalog)

sekurang-kurangnya korang belajar betapa susahnya untuk menyebut perkataan-perkataan tu walaupun ia cuma satu ayat biasa "i love you"..!..happy learning!!

ecosalon

KEEP IN TOUCH!!!  =)

1 comment:

Nur Sihat - Rahsia untuk anda!